Numan Arslan

« Sonsuzluk Var ya - There is Eternity Either »

Resim Sergisi - Painting Exhibition

 9 – 28 Mart 2018     B Salonu

Galeri Soyut, 9 – 28 Mart 2018 tarihleri arasında Numan Arslan’ın 51. kişisel resim sergisi “Sonsuzluk Var ya” yı sanatseverlerle ile buluşturuyor. Numan Arslan’in “Sonsuzluk Var ya” adlı sergisi 28 Mart’a kadar Galeri Soyut B salonunda görülebilir.
Gallery Soyut brings together Numan Arslan’s 51th solo exhibition named “There is Eternity Either”, the dates between March 9th and March 28th with art lovers. Numan Arslan’s exhibition called “There is Eternity Either ” can be seen at in Gallery Soyut Hall B until 28th March. 

KISAYOLLAR:

Sergideki eserleri görüntülemek için tıklayınız.

Numan ARSLAN 1948 yılında Kırşehir’de doğdu. 1969 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nden mezun oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açmış olduğu sınavı kazanarak Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Resim-İş Bölümü’ne atandı. 1986 yılından 2015 yılına kadar Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Elliye yakın kişisel sergi açtı. Çok sayıda karma ve yarışmalı sergilere katıldı. Devlet Resim ve Heykel sergisinde 1977 yılında başarı ödülü, 1978 ve 1987 yıllarında satın alma mansiyon ödülü aldı. Müzelerde, yerli ve yabancı koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. 2010 yılından itibaren Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Uluslararası Sanat Çalıştayı’nın koordinatörlüğünü yürütmekte olup, ulusal ve uluslararası sanat çalıştaylarına katılmaktadır. Halen Eskişehir’deki atölyesinde çalışmaktadır.

Numan ARSLAN was born in 1948 in Kırşehir. In 1969 he graduated from Gazi Education Institute Painting Department. He started to work in Samsun 19 Mayıs University, Department of Painting, after passing the exam that was opened by the Ministry of National Education. From 1986 to 2015 he worked as a lecturer at Eskişehir Anadolu University Faculty of Education Fine Arts Education Department. He has opened near fifty personal exhibitions. He participated in numerous mixed and contest exhibitions. He received achievement award in 1977 and mention award in 1978 and 1987 from the State Painting and Sculpture exhibit. He has numerous works in domestic, foreign collectors and in the museums. He is the coordinator of Eskişehir Tepebaşı Municipality International Art Workshop since 2010 and he is attending national and international workshops. He is currently working at his own atelier in Eskişehir.

Resim sanatında mitolojiler, ritüeller, kutsal nesneler, simgeler, kozmolojiler ve bunlara benzer kutsal olguların çeşitliliğinden çoğu sanatçının beslendiği kaynaklar olarak sözedilebilir. Tüm dünyada bu böyledir. Sanatçının içinde yaşadığı toplumum ritüellerinden, geçmişinden, gelenek ve göreneklerinden etkilenmemesi ve beslenmemesi mümkün değildir. Ağaç sembolü de bunlardan biridir. Kozmik ağaçlar, mitsel tanrısal sembollerdir ve evrenseldir. Bütün kültürlerde ağaç ile ilgili mitlere rastlamak mümkündür. Ağacın kutsal sayılmasının nedeni tüm mitolojilerde, evreni bir biçimde somutlaştırmasıdır. Kozmos dev bir ağaçtır. Ağaç imgesi yalnızca evren’i değil, aynı zamanda hayatı, gençliği, ölümsüzlüğü, bilgeliği de simgeler. Dinler ve mitolojiler tarihi, hayat ağaçları, ölümsüzlük ağaçları, bilgelik ağaçları, gençlik ağaçları anlatıları ile doludur. Tarihte çeşitli toplumlarda kutsallık kazanmamış bir ağaç yok gibidir. Kutsal ağaç ya da Hayat ağacı motifi, mitolojilerde ana Tanrıça ile birlikte görülür ve kutsal gücü ifade eder. Tükenmez bereketin ve yeniden doğuşun simgesi olan kutsal kozmik ağaç, dünyanın merkezindedir. İnsanlar soy mitleriyle ilgili inanışlarında, bu ağaçtan doğmuş bir atadan geldiklerine inanırlar. Kozmik ağaçlar dünyanın merkezinde bulunur ve üç kozmik bölgeyi, yani Gökyüzü, Yeryüzü ve Yer altını birbirine bağladığı düşünülür. Çünkü ağacın kökleri yeraltına uzanmakta ve tepesi gökyüzüne değmektedir. Kozmik ağaç dünyanın merkezindedir ve bu üç dünyayı bir eksen gibi tutar. Tıpkı Kozmos gibi kozmik ağaç ‘da her yıl ilkbahar ayında kendini yeniler ve bu anlamda yeniden doğuşun sembolü olarak görülür.

“Hayat Ağacı dini kökenlidir. Hz. Adem ve Havva’nın Cennetten kovulmasına sebep olan; bazılarına göre elma ağacı, bazılarına göre incir, bazılarına göre ise nar olduğu söylenegelmiştir.” Orta Asya’dan Orta Avrupa içlerine, Japonya’dan  Amerika kıtasına ulaşan, yani bütün dünyayı saran bir efsane, bir mit, bir sembol olarak kabul edilmiştir. Bu yönüyle de evrenseldir. Hayat ağacı sembolü evreni; aslında cenneti, ölümsüzlüğü, yani ebediyeti, çoğalmayı, suyu, yağmuru, bereketi, soyu, yani soyları kullanıldığı yere göre simgeler. 

Sanatçı Numan Arslan’ın resimlerinde de sonsuz bir gökyüzü altında bir yada küme olarak resmedilmiş ağaçlar görülür. Resimlerinin zengin plastiği içinde bu ağaçlar, sanki resmin içinden fırlayarak evinizin önünde yanı başınızda izlemini verir… Tesadüfü oluşturulmuş gibi duran gökyüzünde bulutlar ve ışık oyunlarıyla gerçekleştirilmiş engin bir sema izleyeni başka başka yerlere, hayal alemine ama bir o kadarda bizden tanıdık bir semaya bakar gibi hissettirir. Kontrollü tesadüfi olarak resmedilmiş bu engin semanın içinde yer alan en önemli öge bazen bir kartal, ama genellikle de bir ağaçtır… Yaşamın başladığı yada yeniden başlangıçlara vurgu yaparcasına bir yönüyle geçmişe bağlar sizi, ama  bir yönüyle de geleceğe… Çünkü bir anlamda yeniden doğuştur bir yandan da köktür, geçmiştir…Toprağa bağlayandır. Soyluluktur.

Numan Arslan’ın ağaçları, gölgesinde dinlenmedir, meyvesinden, ağacından yararlanmakdır. Sevgiyle bağlılıktır. Yaşamdır yani. Tüm erdemiyle insandır. O bu sonsuz gökyüzü altında simgesel olarak yer verdiği ağaçlarına, tüm insanlık onurunu yükler…Vardır, dimdiktir, onurludur, ayaktadır. Tıpkı Şair Nazım Hikmet’in dediği gibi “Yaşamak Bir Ağaç Gibi Tek ve Hür ve Bir Orman Gibi Kardeşçesine”.

Türk Resim sanatı içinde biraz sürrealist biraz da dışa vurumcu olarak önemli bir yere sahip bu resimleri ile Numan Arslan’ın yurt içi ve yurt dışından birçok ressamı bir araya getirerek kültür alışverişi sağlamak gibi önemli bir misyonu yüklendiğini de söylemek yanlış olmaz. Özellikle akademisyen kişiliği sona erip üniversitedeki görevinden ayrıldığından beri Türk sanatına bu şekilde katkı sağlaması takdir e şayandır. Resimlerindeki içtenlik, saygılı doğalcılığı, evrenselliği ile sanatçı kişiliği arasındaki uyum insanı şaşırtacak kadar benzerdir. Türk Resmine yaptığı katkıları daha da artarak daha nice eserler kazandırması dileğiyle…

In the art of painting, the diversity of mythologies, rituals, sacred objects, symbols, cosmologies and similar sacred phenomena can be mentioned as the sources that many artists feed. It’s like this all over the world. It is not possible for the artist to be influenced and nourished by the rituals, past, traditions and customs of the society in which he lives. The tree symbol is one of these. Cosmic trees are mythical divine symbols and universal. It is possible to encounter myths about trees in all cultures. The reason why the tree is sacred is that it embodies the universe in all its mythologies. The cosmos is a giant tree. Tree image is not only the universe, but also life, youth, immortality and wisdom are symbols. Religions and mythologies are filled with history, life trees, immortality trees, wisdom trees, youth trees. In the past there seemed to be no tree that was not sanctified in various societies. The sacred tree or Tree of Life motif is seen together with the Mother Goddess in mythology and expresses divine power. The sacred cosmic tree, which is the symbol of fertility and rebirth, is at the center of the world. People believe that in their beliefs about myth myths, they come from a horse born of this tree. Cosmic trees are found in the center of the earth and are thought to link three cosmic regions: Sky, Earth, and Earth. Because the roots of the tree lie down to the ground and the hill touches the sky. The cosmic tree is at the center of the world and keeps these three worlds as an axis. Just like the Cosmos, the cosmic tree is seen as a symbol of rebirth in this sense and it defeats itself every year in spring.

“The Tree of Life is of religious origin and is said to be the apple tree, some figs, and some pomegranates, which cause Adam and Eve to be expelled from Paradise.” It is accepted as a myth, a symbol, from Central Asia to Central Europe, from Japan to America, that is, a myth that surrounds the whole world. This direction is also universal. The symbol of life tree universe; indeed heaven, immortality, ie, eternity, proliferation, water, rain, fertility, surname, ie the sign according to where the nobility is used. In the paintings of artist Numan Arslan, there are trees depicted as a set of birds under an infinite sky. In the rich plasticity of your paintings, these trees give you a look at your side in front of your house by jumping from the inside of the picture … It feels like watching a vast sema done with clouds and light games in the sky that seems to have been created by chance, gazing at other places, It is sometimes an eagle, but usually a tree, which is the most important element in this vast seminar portrayed as a controlled coincidence … The beginning of life emphasizes the beginnings again, which ties you back to the past, but in one direction you will come to the future … because in a sense, root, past … connect to the ground. And nobility.

Numan Arslan’s trees are resting in the shade, benefiting from the fruit and the tree. He is devoted to love. I mean life. Incredible with all virtue. He carries the honor of all humanity to the trees he has placed symbolically under this endless sky … He is honorable, He is standing. Just as the poet Nazim Hikmet said, “Living is like a tree, single and free and like a brother to his brother.”

It is not wrong to say that Numan Arslan has brought an important mission such as cultural exchange by bringing together many painters from home and abroad with these paintings which have a significant place as a surrealist and a exprenyonist in Turkish painting art. Especially since the personality of the academician has ended and left his job in university, he has been able to appreciate Turkish art in such a way. The sincerity, respectful naturalism in his paintings, the harmony between universality and artist personality is astonishing enough. With the wish that the contributions made by the Turkish Painting will be even greater and give more wonderful works …

Prof.Dr. Zuhal Arda

Aşağıdaki görsellere tıklayarak büyütebilirsiniz. Eser hakkında detaylı bilgi almak için, görselin altında yer alan eser kodunu (örn:sy1810-13) belirterek bizimle e-posta (galerisoyut@gmail.com), telefon (0312 438 86 70), whatsapp (0532 550 99 94) veya aşağıdaki formu kullanarak iletişime geçebilirsiniz. Click on the thumbnails below to enlarge it. You can contact us by e-mail, phone or using the form below.

    .

    ESERLER - ARTWORKS

    Aşağıdaki görsellere tıklayarak büyütebilirsiniz. Eser hakkında detaylı bilgi almak için, görselin altında yer alan eser kodunu (örn:sy1810-13) belirterek bizimle e-posta (galerisoyut@gmail.com), telefon (0312 438 86 70), whatsapp (0532 550 99 94) veya satın al sekmesindeki formu kullanarak iletişime geçebilirsiniz. Click on the thumbnails below to enlarge it. You can contact us by e-mail, phone or using the form on the Buy tab.

    na1803-01 na1803-02 na1803-03 na1803-04 na1803-05 na1803-06 na1803-07 na1803-08 na1803-09 na1803-10 na1803-11 na1803-12 na1803-13 na1803-14 na1803-15 na1803-16 na1803-17 na1803-18 na1803-19 na1803-20 na1803-21 na1803-22 na1803-23 na1803-24 na1803-25 na1803-26 na1803-27 na1803-28 na1803-29 na1803-30 na1803-31 na1803-32 na1803-33 na1803-34 na1803-35 na1803-36 na1803-37 na1803-38